werk
IMG_1229
IMG_1232
IMG_1231
IMG_1230

Tomke

Jierliks fergees temaboekje foar pjutten, nr. 24 'Ien, twa, los!'

Ferskate auteurs en yllustratoaren (w.û. Mirjam van Houten)

oktober 2020


Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma yn it Frysk foar pjutten. It Tomke temaboekje wurdt op de bernesintra dy't meidogge oan de Fryske Foarlêswike oan alle pjutten fergees meijûn.

Boeken / Werk in opdrachtTije

Tekst en yllustraasjes: Mirjam van Houten

Utjefte: Afûk, 2016


Tije mei graach bûten by de buorlju op 'e pleats boartsje. Mar no moat er ferhúzje nei de stêd en dêr sjocht er bot tsjinoan. Soed er dêr wol freonen krije? En hoe soe it op skoalle gean? yn 'e stêd krijt Tije in hiel bysûndere freon, mar oft dat helpt...It Kadootsje / Het cadeautje

Tekst en illustraties: Mirjam van Houten

uitgave: Afûk, 2017

Uitgegeven in opdracht van de provincie FryslânFamke wil mama graag een cadeautje geven. Maar waar maakt ze mama nu echt blij mee?


Dit tweetalige boekje maakt deel uit van het 'Taalkado', een cadeaupakket met informatie over onder andere meertalig opvoeden en taalontwikkeling, maar ook een aantal praktische en bruikbare artikelen zoals een boekje, een knuffel en een cd.


Ouders krijgen het taalkado als zij in deelnemende Friese gemeenten geboorteaangifte doen.

It grutte foarlêsboek

Ferskate auteurs en yllustratoaren (w.û. Mirjam van Houten)

Utjefte: Afûk, 2013


De moaiste ferhalen en ferskes oer fan alles en noch wat. De ûnderwerpen fan de ferhalen en ferskes binne hiel werkenber foar lytse bern. Foar âlders dy't graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters en foaral foar de bern sels!
Tomke

Jierliks fergees temaboekje foar pjutten, nr. 21 'Tomke troch it jier'

Ferskate auteurs en yllustratoaren (w.û. Mirjam van Houten)

Juny 2017


Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma yn it Frysk foar pjutten. It Tomke temaboekje wurdt op de bernesintra dy't meidogge oan de Fryske Foarlêswike oan alle pjutten fergees meijûn.